Algemene voorwaarden

Culaccino B.V. 

E-mail: bas@culaccino.nl Website: www.culaccino.nl 

 1. Culaccino: Culaccino B.V., gevestigd te Prinsenbeek onder KvK nr. 82267014. 
 2. Klant: degene met wie Culaccino een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Culaccino en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt
 5. . 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Culaccino. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4.  

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Culaccino zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 3.  

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Culaccino zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Culaccino slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 3.  

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Culaccino hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Culaccino hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Culaccino te allen tijde wijzigen. 
 3. Culaccino heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Culaccino prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Culaccino op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 6.  

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Culaccino mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product en/of dienst te hebben voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten tot dat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper overgaan tot invordering. De bij invordering komende kosten zijn komen voor rekening voor de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 7. Culaccino behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 8.  

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Culaccino gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. Culaccino roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Culaccino, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
 5.  

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  het product niet is gebruikt
  het geen product in ongeopende staat verkeerd.                                    Het product onbeschadigd is.
  het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte, ongeopende en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via bas@culaccino.nl, door het aanvragen van een herroepingsformulier of het opstellen van een e-mail.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Culaccino, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3.  

Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Culaccino heeft geretourneerd, dan zal Culaccino eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Culaccino voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 3.  

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

 1. Culaccino kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Culaccino heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Culaccino. 
 1. Culaccino is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 2.  

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Culaccino te verrekenen met een vordering op Culaccino. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Culaccino blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Culaccino op grond van wat voor met Culaccino gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan Culaccino zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Indien Culaccino een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
  Culaccino het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 4.  

Levering 

 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Culaccino het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Culaccino kan tegenwerpen.
 4.  

Levertijd 

 1. De door Culaccino opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 1. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Culaccino niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 2.  

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Culaccino niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Culaccino, bij gebreke waarvan Culaccino niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 3.  

Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Culaccino enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 1. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 3.  

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Culaccino voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Culaccino heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4.  

Intellectueel eigendom 

 1. Culaccino behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Culaccino (laten) kopiëren of aan derden ter beschikking stellen.
 3.  

Klachten 

 1. De klant dient een door Culaccino geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Culaccino daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Culaccino in staat is hierop adequaat te reageren. 
 2. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 3.  

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Culaccino.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Culaccino ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
 3.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Culaccino een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Culaccino verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Culaccino 

 1. Culaccino is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien Culaccino aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. Culaccino is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien Culaccino aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Culaccino vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Culaccino toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Culaccino niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Culaccino in verzuim is. 
 3. Culaccino heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Culaccino kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4.  

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Culaccino in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Culaccino kan worden toegerekend in een van de wil van Culaccino onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Culaccino kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Culaccino 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Culaccino er weer aan kan voldoen. 
 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 2. Culaccino is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 3.  

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
 3.  

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Culaccino is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Culaccino zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen.
 5.  

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Culaccino.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 3.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Culaccino bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
 3.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Culaccino is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is 

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 09 november 2021. 

 

Wij werken onder licentie van Slijterij van der Maas in Fijnaart.